tel:0912
قبلی
 بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
مشاهده
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
مشاهده
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
مشاهده
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
مشاهده
قفسه کتابخانه ریلی | کمد کتابخانه متحرک کارسیس
قفسه کتابخانه ریلی | کمد کتابخانه متحرک کارسیس
مشاهده
۱۳۹۶/۲/۱۵ جمعه
(1)
(0)
پروژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروژه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران؛
از مشتریان قدیمی شرکت کارسیس بوده و هست در سال 1395 و سال جدید 1396  درچند پروژه طی دو ماه چندین پروژه بزرگ را به شرکت کارسیس سپرده است.